top of page

5th Year Varshikotsavam
21st to 23rd February, 2022

Slokam: Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam

Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam || 1 

_BID5228.JPG

Program Schedule

 

21/02/2022 Monday: Panchami - 6:00 pm Devatha Prarthana,  Sri Viswaksena Aaradhana, Punyaha Vachanam,Raksha Bhandhana , Ajasgra Deepa Aradhana , Panchagavya Aaradhana,Acharya Ruthvika Varanam ,  Yaga Shala Vastu,Mruthsangrahana , Purvaka Ankurarpanam, Agni Prathishta, Nava Kalasha Stapana, Ukta Homa (Vishnu Homa,Sri Maha Lakshmi Homa, Sri Bhu Devi Homa), Lagu Purnahuti, Maha Mangala Harathi, Theertha Prasada Viniyoga .

22/02/2022 Tuesday: Shasti -7:00 am – Sri Viswaksena Aaradhana, Punyaha Vachanam, Agni Pranayam, Kumbha Aaradhana, Ukta Homa(Vishnu Homa,Sri Maha Lakshmi Homa,Sri Bhu Devi Homa), Prayachitta Homa, Lagu Purnahuti.

10:30 am Chathur Dasha Kalasa Sapana, Maha Mangala Harathi, Theertha Prasada Viniyoga.

 6:00 pm - Sri Viswaksena Aaradhana, Punyaha Vachanam, Kalasa Aaradhana, Agni Pranayam, Ukta  Homa(Vishnu Homa,Sri Maha Lakshmi Homa Sri Bhu Devi Homa), Sarvadaivatya  Homa, Paaramathmika Homa, Enkaradi Astatheethi Homa, Sarvadevatha  Gayathri Homa, Lagu Purnahuti, Maha Mangala Harathi ,Theertha  Prasada Viniyoga.

23/02/2022 Wednesday: Saptami -5:00 am – Sri Vishwaksena Aradhana, Punyaha Vachanam, Agni Pranaya, Kumba Aaradhana, Ukta Homa(Vishnu Homa,Sri Maha Lakshmi Homa ,Sri Bhu Devi Homa), Paramathmika Homa, Maha Purnahuthi, Kumbha sadhma Pradakshana.

7:34 am to 9:17am – Saluva Subha  Kumba Lagnadalli, Swamyi Avarige KalaVahana , Dwadhasha  Aaradhana, Brahmagosha, Maha Mangala Harathi, Theertha Prasada Viniyoga 

5:00 pm – Sri Devi Bhu Devi Sametha Sri Malayappa Swamy – Utsavam

Stone Engraving

Shasti Tithi 

OUR TEMPLE KUMBHABHISHEKAM WAS PERFORMED ON THIS AUSPICIOUS DAY

Benefits in Participating in Pujas and Homas

Promotes Health and Wealth  

Gains Prosperity 

Attains the path of Spirituality 

Peace and Harmony

For Santhana Prapthi

Skin Problems will be eradicated

Depression will be eradicated 

Education will be improved

Problems will be solved by the Grace of Lord Venkateshwara Swamy

Promotes Health and Wealth  

Sponsor today
Worship
bottom of page